Kalendarz

Wtorek 21 Czerwca 2022

Imieniny

Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty

Licznik odwiedzin

Jesteś: 22802448 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Pielęgniarka
  • autor: Tumisu z Pixabay

SPZOZ Ogłasza konkurs na pielęgniarki oddziałowe

OGŁOSZENIE

 z dnia 28.04.2021 r.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie,

 1. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława

 w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie,

 1. Andersa 52/53, 06-400 Ciechanów

ogłasza konkurs na stanowiska:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego,

Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 393 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. Nr 151, poz. 896) oraz Regulamin Komisji Konkursowej.

Miejsce składania ofert: osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Sekretariacie pn. – pt. w godzinach 8.00 – 14.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1 lub pocztą na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława z dopiskiem na kopercie:  „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” albo „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego” albo „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego” albo „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

Koperta powinna być zamknięta z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, w tym aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek zawodowy i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia do konkursu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procedurze konkursowej – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (D.U.UE.L. z 2016 roku 119.1).

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu: siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku w Sekretariacie pn.- pt. w godz. 8.00-14.00. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Sekretariat, nr tel. 23/ 654 32 40.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 60 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                           Waldemar Rybak

 

 

 

 • data: 2021-04-28

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
Rejestracja w Wydziale Komunikacji
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09